Norges beste ePost adresser!

Nyttige linker  - Domene Ekspertise! 

  D. Registration  D. Names  D. Hosting  

Norges beste ePost adresser!

Meglere (83) Selgere(149) Software (59)  

 

Evaluering(40) Auksjoner(45) ISP(346)

les@domeneavisa.no

DomeneAvisa   Postboks 148  4852 Færvik  Tlf.370 93933  Mob. 911 34589 

Søkemotorer

DomeneSøk

DomeneSøk

DomeneSøk

Auksjoner1-50

Vi anbefaler

Domene

Klubber

Kvasir.no Google.com  AltaVista.com

Norge.no

Qwho

.info  (Afilias)

Afternic1-50

Domeneshop.no

GRATIS

1-50

Sverige.se

Domainia

.name  (GNR)

G.Domains1-50

201 - 250

Medlemskap

51-100

Danmark.dk

Namesecure

.biz (Neulevel)

HitDomains1-50

DomeneAuksjon.no

Vedtekter?

101-150

 

 dot shop dot sport dot kids dot game dot free dot mp3 dot family dot tech dot inc

 

Domeneregistrering dot com KR. 199,-  

  Tilbake til hovedsiden

Gjeldende Vedtekter i samtlige DomeneKlubber

§1 Formål.

Foreningens formål er å være et samlingspunkt for domeneinteresserte fra hele Norge, ved å bidra til likhet og rettferdighet ved registrering av dot no domener.

Foreningens formål er også å bidra til registrering av dot no (.no) domener i henhold til gjeldende lov / domenepolitikk vedtatt av Det Norske Storting.

Foreningens formål er også å yte et positivt bidrag til domenefellesskapet ved å tegne seg som støttemedlem i andre tilsvarende interesseforeninger.

Foreningen utøver sin virksomhet etter ”non profitt” prinsippet, uten noen form for inntekt eller utgiftsbringende aktivitet.

§2 Medlemmer

Medlemskap i foreningen er åpent for alle som ønsker å bidra til likhet og rettferdighet ved registrering av dot no domener.

Medlemskap i foreningen er også åpent for alle som ønsker å registrere dot no domener, både privatpersoner, selvstendig næringsdrivende samt andre offentlige og private virksomheter.

Medlemskap i foreningen gjelder for inneværende år, og fornyes automatisk ved slutten av kalenderåret.

Utmelding og oppsigelse av medlemskap i foreningen kan skje både muntlig og skriftlig ved henvendelse til sekretariatet, og er gjeldende fra dato.

§3 Medlemskontingent

Medlemskap i foreningen er gratis.

§4  Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av  en formann, og av en nestformann.

Styrets medlemmer er tildelt prokura og signatur hver for seg.

§ 5 Sekretariat

Foreningens sekretariat utøves av DomeneAvisa.no

Sekretariatet utfører konsulentvirksomhet på foreningens vegne. 

§6 Domener

A.  Alle medlemmer er likeverdige medeiere i foreningen, og tildeles på grunn av sitt eierforhold automatisk Domene Prokura ved medlemsregistrering innenfor de retningslinjer som er nedfelt i foreningens vedtekter i denne § 6 om Domener. 

B.  Medlemmet kan fritt på grunnlag av sin tildelte prokura be styret v.sekretariatet om å registrere de dot no domener som ønskes registrert på foreningens kvote.

C.  Medlemmet plikter likevel å påse at domenet ikke inneholder ærekrenkende eller rasistiske uttalelser, seksuelle ukvemsord, blasfemi eller banning. Domener i denne kategorien vil ikke kunne registreres på foreningens kvote.

D.  Styret v. sekretariatet er videre forpliktet til å godkjenne registrering av de domener som medlemmet på grunnlag av sin tildelte prokura ønsker registrert på foreningens kvote, med unntak av domener nevnt i § 6C.

E.   Medlemmet kan også fritt, på grunnlag av sin tildelte prokura disponere de domener som medlemmet har bedt styret om å registrere på foreningens kvote, uten noen som helst restriksjoner fra foreningens side.

F.    Medlemmet kan også fritt, på grunnlag av sin tildelte prokura, leie ut, lease, selge eller overdra til hvem medlemmet måtte ønske, de domener som medlemmet har bedt styret om å registrere på foreningens kvote, så fremt overdragelsen finner sted innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende Norsk lov.

G.  All domeneregistrering i henhold til medlemmets tildelte prokura, skal formidles gjennom DomeneAvisa.no, som gis fullmakt til å utføre konsulentvirksomhet til dette formål.

H.  DomeneAvisa.no gis også fullmakt til inngå avtale med en offentlig godkjent registrar  for å ivareta en sikker og profesjonell domeneregistrering.

I.      Medlemmet, og ikke foreningen, er på et selvstendig grunnlag forpliktet til å dekke de økonomiske utgifter samt avgifter som påløper ved domeneregistrering, forordnet av sekretariatet. 

J.    Medlemmet plikter å påse at de domener som medlemmet  på grunnlag av sin tildelte prokura, har bedt styret om å registrere på foreningens kvote, registreres i samsvar med gjeldende Norsk lov.

K.  All formidling av, og  forespørsel vedrørende domeneregistrering ivaretaes gjennom den konsulentvirksomhet som utøves av sekretariatet.

§7  Årsmøtet

1.) Styret innkaller til ordinært årsmøte hvert 10. år,  første gang    10 - ti år etter stiftelsen, innen den 1.februar.

2.)  Årsmøtet ledes av formannen.

3.)  Årsmøtet behandler innkomne forslag.

4.) Årsmøtet velger et styre, hvorav formann velges for 10 år av gangen, og nestformann velges for 10 år av gangen.

5.) Årsmøtet behandler innkomne forslag.

6.)  Endring av foreningens allerede eksisterende vedtekter kan vedtas på et hvert årsmøte ved enstemmighet , men krever godkjenning av 100% av foreningens medlemmer.

Hvis medlemmet ikke er tilstede, eller ikke har gitt  sitt skriftlige samtykke til vedtektsendringer, vil det ikke kunne foretas endringer i foreningens allerede eksisterende vedtekter.

 

Ekstraordinært Årsmøte

A.)  Ekstraordinært Årsmøte avholdes kun når styret, eller minst 3/4 av medlemmene forlanger det.

B.)  Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte innen 30 dager etter henvendelsen fra medlemmene.

Reviderte-Vedtekter


Tilbake til hovedsiden  Til toppen av siden


Copyright © 2000 DomeneAvisa